lodash dropRightWhile 返回从右往左的数组切片

lodash dropRightWhile 返回从右往左从第一个不满足推荐的元素开始数组切片,迭代器可以是假值、对象、行数作为条件。通俗的说就是从右往左第一个元素和迭代器对比为false的元素开始切片,如果实在不好理解请点击在线试一试对比执行结果就清楚了。

dropRightWhile方法

_.dropRightWhile(array, [predicate=_.identity])

dropRightWhile例子

//arr需要处理的数组
var arr = [
  { 'name': 'itxst.com', 'state': true },
  { 'name': 'google.com', 'state': false },
  { 'name': 'yahoo.com', 'state': true },
  { 'name': 'qq.com', 'state': false },
  { 'name': 'baidu.com', 'state': false }
];
//例子1:通过假值来切片
var result = _.dropRightWhile(arr, ['state', false]);
//返回值:
 [
  { 'name': 'itxst.com', 'state': true },
  { 'name': 'google.com', 'state': false },
  { 'name': 'yahoo.com', 'state': true } 
];
//例子2:通过函数来切片
var result = _.dropRightWhile(arr, function (item, index, array) {
  return item.name != 'yahoo.com';
 });
 //返回值:
 [
  { 'name': 'itxst.com', 'state': true },
  { 'name': 'google.com', 'state': false },
  { 'name': 'yahoo.com', 'state': true } 
];

在线试一试

例子